GÜVENLİ İŞ SAĞLIKLI HAYAT

KURUMSAL

kurumsal

Yönetim politikamız

      Aktif Ankara OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ,şirketlerin sorumluluklarının yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş uzman bir kuruluştur.

      Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur.

      6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince işverenler,iş yerlerinde alınan sağlık ve güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,işçileri karşı karşıya bulunduğu mesleki riskler ,alınması gerekli tedbirler,yasal hak ve sorumlulukları kanusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimleri vermekle yükümlüdür..

Bu doğrultuda;

  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin Aktif Ankara OSGB’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bügünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Aktif Ankara OSGB iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı, yönetim politikamız olarak taahhüt ederiz.

 

 

 

 

AKTİF ANKARA OSGB BAŞLICA

İşyeri hekimi görevlendirme

A,B,C sınıfı İş güvenliği uzmanı görevlendirme

Risk analizi

Acil durum eylem planı

İşe giriş/periyodik muayeneler

Yardımcı sağlık personeli görevlendirme

Mobil sağlık hizmetleri

Periyodik test ve kontroller

Periyodik sağlık taramaları

İşyeri ortam ölçümleri

Patlamadan korunma dökümanı hazırlama

İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimleri

Temel yangın eğitimi

İlk yardım ve hijyen eğitimleri

Meslek hastalıkları eğitimi

Mesleki ve işbaşı eğitimleri

İsg danışmanlığı

İşçilerin sağlık gözetimi

Kayıt ve istetiştik gibi işlemler üzerine çalışır.

 

      Aktif Ankara iş sağlığı ve güvenliği, bu konularda yardımcı olmak ve bakanlıkça istenen sorumlulukları yerine getirilmesi için işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanındadır.

 

 

 

 

 

 

İSG POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

 

             AKTİF ANKARA OSGB LTD. ŞTİ. üst yönetimi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapar, bu husustaki koşulları sağlar, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurur, tüm çalışanları da;  yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uymayı hedef ilke olarak benimser.

 

             AKTİF ANKARA OSGB LTD. ŞTİ. ulusal, uluslar arası ve çalışılan yörede yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.

 

             AKTİF ANKARA OSGB LTD. ŞTİ. tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlayacak yön ve hedeflerin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, İSG Yönetim Sistemini kurar ve yazılı hale getirir.

 

             AKTİF ANKARA OSGB LTD. ŞTİ. tüm faaliyetleri sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirir ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ilke edinir.

 

             Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek, sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç denetimler ile performans ölçülür ve üst yönetimce gözden geçirilir. Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenir, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturulur, kişilerin yetki ve sorumlulukları tariflenir,  Eğitim, Bilgilendirme, Denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanır. Tedarikçilerimizin de TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun çalışma yapmalarını ister.

 

             AKTİF ANKARA OSGB LTD. ŞTİ. Üst Yönetimi ve tüm çalışanları “Hiçbir iş;  çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle yola çıkar.

 

Genel Müdürlük

 

 

 

 

 

İSG POLİTİKAMIZ

Yasal Mevzuat ve Şartlara Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde İnsan Sağlığını Korunmak,

 

Üretim ve hizmetlerimiz Konusunda Riskleri Belirleyip Kontrol Altına Almak, 

 

Alınacak Eğitimler İle İSG Şartlarında Sürekli İyileştirmeler Yapılarak Minimum Risklerle Çalışılmaktır.

 

“Hiçbir iş;  çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.”

GENEL MÜDÜR.